vizitka

Klub potrošača je nevladino i nestranačko udruženje građana Županije Posavske osnovano 03.03.2010 godine i njegov rad je javan. Udruženje djeluje na području Županije Posavske u općinama Orašje, Odžak i Domaljevac Šamac u skladu sa programskim ciljevima. Klub potrošača kao udruženje građana teži da građani ostvare svoje aktivnosti, potrebe, i interese u skladu sa zajedničkim programskim ciljevima. Udruženje će surađivati sa sličnim udruženjima u zemlji i inozemstvu, a također će se učlanjivati i udruživati sa međunarodnim udruženjima sličnih programskih ciljeva

GALERIJA

VIŠE O NAŠEM RADU

PRIMARNE AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

 

Pruža informacije potrošačima sa područja Županije Posavske i štiti njihove interese. Rješava žalbe potrošača na usluge, kvalitetu roba i usluga, cijene, kao i javno publicira informacije od interesa za potrošače i korisnike usluga. Educira potrošače o korištenju svojih prava, organizira seminare, javne tribine, okrugle stolove o temama koje se odnose na zaštitu potrošača. Savjetuje potrošače kako koristiti svoja prava. Pomaže u ostvarivanju prava potrošača. Štiti potrošača u segmentu kvalitete proizvoda i usluga surađuje sa stručnim institucijama o kontroli proizvoda. Upoznaje potrošače sa pravima kroz štampanje Zakona o zaštiti potrošača.

INFO
INFO

CILJEVI

 

Primarni cilj “Kluba Potrošača“ je nastojanje upoznati svakoga potrošača sa njegovim pravima. Nastojat će pravovremeno izvijestiti potrošače o svim promjenama na tržištu kao što su ponuda novog proizvoda, sniženja, rasprodaja, a prvenstveno o kvaliteti pojedinih proizvoda. S obzirom na raspoloživost svih relevantnih informacija koje mu budu na raspolaganju pokušat će savjetovati svoje članove u skladu sa trendovima koji su trenutno aktualni na tržištu. Na kvalitetan, jasan i precizan način pokušat će pružiti prave informacije u pravo vrijeme, te educirati svoje članove u skladu sa standardima koji propisuju Zakon o zaštiti potrošača.

POTROŠAČKA PRAVA

Svaki potrošač ima pravo
***Na siguran proizvod***
***Znati cijenu usluge i proizvoda***
***Znati cijenu prije i nakon sniženja odnosno rasprodaje***
***Na isprave koje prate proizvod***
***Uslijed nedostatka na proizvodu zatražiti popravak,zamjenu za ispravan proizvod, sniženje cijene ili raskid ugovora***
***Podnošenje reklamacije povjerenstvu trgovaca koji pružaju javne usluge***